W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęły się egzaminy dyplomowe studentów, które ze względu na panujący okres zagrożenia zakażeniem COVID-19 odbywają się w formie online.

W okresie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, z powodu zagrożenia zakażeniem, wprowadzono możliwe następujące formy egzaminów dyplomowych: egzamin zdalny, egzamin częściowo zdalny oraz egzamin przeprowadzony na terenie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Decyzję w sprawie wyboru określonej formy egzaminu na danym kierunku lub dla danej grupy studentów podejmuje dziekan. Dziekan jest zobowiązany określić szczegółowe zasady i wymogi, w tym techniczne, przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w każdej formie, poprzez opracowanie dodatkowych procedur.

  • Przez egzamin zdalny rozumie się egzamin dyplomowy w formie ustnej w ramach synchronicznego kontaktu online, co oznacza, że student oraz członkowie komisji egzaminu dyplomowego uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Egzamin zdalny jest przeprowadzany przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, ustalonej przez dziekana, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym kamery i mikrofonu.
  • Egzamin częściowo zdalny to egzamin dyplomowy zorganizowany w siedzibie Uczelni, przy czym część jego uczestników bierze w nim udział zdalnie, jednak wszyscy mają ze sobą zsynchronizowany kontakt. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia egzaminu częściowo zdalnego jest udział w nim, w siedzibie Uczelni, studenta oraz przewodniczącego. Pozostali członkowie komisji, o których mowa w zarządzeniu mogą w nim uczestniczyć zdalnie. Egzamin częściowo zdalny jest przeprowadzany przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, ustalonej przez dziekana, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym kamery i mikrofonu. Egzamin przeprowadza się w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu między uczestnikami i środków ochrony osobistej. Student zgłasza się na egzamin dyplomowy na ściśle określoną godzinę, bez narażania na bezpośredni kontakt z innymi studentami.
  • Z kolei egzamin dyplomowy w siedzibie Uczelni, w pełnym składzie komisji i z udziałem studenta, może być przeprowadzony w razie konieczności zorganizowania egzaminów dyplomowych dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w trakcie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni i/lub braku możliwości zorganizowania egzaminów z części praktycznej na terenie szpitala dla studentów Pielęgniarstwa. W takiej sytuacji, egzamin dyplomowy organizuje się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.

Szczegółowe zasady reguluje zarządzenie nr 38/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19.

Agresja to ogniwo przestępstw – sprawcy poniosą surowe kary, o czym zdecyduje sąd

Poprzedni artykuł

Łukasz Poręba: „Muszę udowodnić, że zasługuję na szansę”

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: