Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda 21 października podpisał ustawę z dnia 14 października br. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest  stworzenie podstawy prawnej dla wprowadzenia usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich przy wykorzystaniu rejestrów administrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

– Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują, że pobieranie określonych informacji oraz zaświadczeń będzie się odbywało przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Informacje i zaświadczenia pozyskane przy użyciu usługi elektronicznej będą opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Korzystanie z tych usług będzie wolne od opłat – informuje Kancelaria Prezydent RP.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza usługi elektroniczne dla obywateli dokonując nowelizacji następujacych ustaw:

  1. ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – usługi elektroniczne wprowadzone w tej ustawie mają na celu:

– umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych pobrania informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka zostały udostępnione z tego rejestru. Usługa elektroniczna będzie usługą transakcyjną umożliwiającą samodzielne pobranie takich informacji na skutek skierowania zapytania przez osobę, której dane dotyczą lub jedno z rodziców, w zakresie danych dziecka;

– umożliwienie zainteresowanym podmiotom składania wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych;

  1. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – usługi elektroniczne wprowadzone w tej ustawie mają na celu:

– umożliwienie opatrzenia powiadomienia o nadaniu numeru PESEL zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji (regulacja ta dotyczy wyłącznie powiadomień sporządzanych na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka),

–  wprowadzenie nowej formy rejestracji zdarzeń zameldowania, wymeldowania stałego i czasowego oraz wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa przewiduje możliwość transakcyjnej realizacji zdarzeń tj. automatycznie w systemie na skutek wysłania zgłoszenia przez osobę fizyczną, po spełnieniu określonych warunków. I tak np. transakcyjna forma zgłoszenia zameldowania możliwa będzie wyłącznie dla osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu, w którym następuje zameldowanie. W tym celu ustawa przewiduje wykorzystanie zasobów informacyjnych Państwa przez weryfikację tego faktu w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest elektroniczny system ksiąg wieczystych,

–  rozszerzenie usługi wglądu do danych własnych w rejestrze PESEL o możliwość wglądu przez rodziców do danych ich niepełnoletnich dzieci o ile istnieje między nimi powiązanie parentyzacyjne oraz dysponują władzą rodzicielską,

– umożliwienie automatycznego pobierania przy użyciu usługi elektronicznej zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL dotyczących nie tylko tej osoby, ale również jej niepełnoletnich dzieci o ile istnieje między nimi powiązanie parentyzacyjne oraz dysponują władzą rodzicielską,

– umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, pobranie informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka udostępniono z rejestru PESEL;

  1. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, usługi elektroniczne wprowadzone w tej ustawie mają na celu umożliwienie pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy.

W związku z wprowadzeniem nowych usług elektronicznych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności konieczna była także zmiana ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, która polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów uprawnionych do wielokrotnego i nieograniczonego wyszukiwania danych w księgach wieczystych o ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

Szkoła pamięta 2021 – Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszamy do udziału w akcji

Poprzedni artykuł

Lubin: Za kierownicą z prawie 2 promilami i pod wpływem narkotyków

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like