Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie ich nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe śmieci dzielimy na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz odpady biodegradowalne. Niezastosowanie się do tych wymogów spowoduje naliczenie odpowiednio wyższych opłat z tytułu odbioru śmieci.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rudna obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2020 r., została wybrana firma GPK-SUEZ z siedzibą w Głogowie, tel. 76 726 56 56.

W związku z tym, że system gospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Rudna nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, zarządcy lub właściciele tych nieruchomości podpisują umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Rudna. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej www. bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/ wymagania dla przedsiębiorców/ rejestr działalności.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zasad segregowania odpadów przypominamy schemat segregacji poszczególnych frakcji odpadów:

Informujemy również, że odpady ulegające biodegradacji powinny być wrzucane do pojemników luzem lub w torbach papierowych. Nie zaleca się stosowania worków biodegradowalnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących segregacji odpadów, dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rudnej w pok. 207 lub pod numerami telefonu: 767492129, 767492130. Polecamy również strony internetowe: https://naszesmieci.mos.gov.pl/ oraz https://segregujto.pl/ , na których można zapoznać się szczegółowo z tematyką segregowania odpadów, a także sprawdzić do jakiego pojemnika wrzucać konkretne odpady.

Ponadto, na terenie gminy Rudna funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czyli miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady.

Do PSZOK-u prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, zlokalizowanego przy ul. Witosa, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej może oddać w ramach uiszczanej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami: papier i tekturę, szkło, plastik, opakowania wielkomateriałowe, odpady biodegradowalne, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane.

Do PSZOK-u nie będą przyjmowane:

  • odpady zmieszane
  • żużle, popioły
  • szyby samochodowe i części samochodowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne
  • odpady niewłaściwie zabezpieczone, np. w pękniętych, uszkodzonych, zniszczonych, zdeformowanych opakowaniach, a także te, w przypadku których niemożliwa jest identyfikacja.

Godziny otwarcia PSZOK-u:

  • 7:00 – 15:00 każdy poniedziałek
  • 10:00 – 15:00 każda środa
  • 8:00 – 12:00 pierwsza sobota miesiąca.

Kontakt PSZOK: tel.: 768435123.

Topolowa na ukończeniu

Poprzedni artykuł

Starszy awanturnikiem, młodszy fałszerzem – obaj muszą liczyć się z konsekwencjami

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: