Fot. MRiPS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu, edycja w 2022 r., na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”, oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

 

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

– Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)   i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.   Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej. W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

– Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w 2022 r. wynosi 60 mln zł. 

Wysokość środków planowana na: utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 10 mln zł,  utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 10 mln zł, zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wynosi 37 mln zł.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

W ramach jednej oferty w ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego nie może wnioskować: o więcej niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” oraz  o więcej niż 200 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”,w ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia, które mają zostać dopiero utworzone lub wyposażone w ramach konkursu  w edycji 2022.

Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2), są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły:

– Dzienne Domy „Senior-WIGOR” i Dzienne Domy „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2016 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2017 – 2020, w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020,

– Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w 2021 r., w ramach modułu 1 programu.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20% wartości dla zadań realizowanych  w ramach modułu 1 oraz minimum 50% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2).

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania utworzonego w ramach programu Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+” przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu (otrzymywania środków z programu).

Jak zaznacza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu pokrywane będą tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania.

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej: das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w Generatorze Obsługi Dotacji do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 16.00.

 

Prawie 27 tysięcy nowych zakażeń COVID-19 i 470 zgonów

Poprzedni artykuł

Lubin: Policja kontroluje przestrzeganie obostrzeń

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like