Nawet do 37 tys. zł na wymianę kopciucha i termomodernizację domu będzie można otrzymać w drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpoczął dzisiaj nabór wniosków do programu przygotowanego dla Polaków o niższych dochodach.

Aby dostać wyższą dotację potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”. Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii – mówi szef resortu klimatu i środowiska.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyższej dotacji będą musiały uzyskać zaświadczenia o dochodach, które wydawane będą przez gminy. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania osobiście, pocztą lub przez platformę ePUAP.

O dofinansowanie z Części 2 programu może starać się osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Razem z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jesteśmy przygotowani do obsługi drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu” – informuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla JST pod numerem: 223404090. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem: 223404080).

Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Na uzasadniony wniosek beneficjenta, wojewódzkie fundusze mogą przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia do maksymalnie 6 miesięcy. Zmiana dotyczy wszystkich wersji Programu.

 „Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

6 tras kolejowych przejmie samorząd województwa – najpierw formalności, potem inwestycje

Poprzedni artykuł

Będzie szpital tymczasowy we Wrocławiu – lokalizacja już jest – prace w toku

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like