Na wniosek ministra edukacji i nauki 20 lipca rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

– Rząd chce rozszerzyć zakres stosowania tzw. zasady „3R”, która polepsza byt i humanitarne traktowanie zwierząt doświadczalnych, w tym zwierząt laboratoryjnych, używanych podczas doświadczeń naukowych i testów medycznych. Chodzi m.in. o udoskonalenie hodowli zwierząt, ich utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach tak, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierzęcia – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Najważniejsze rozwiązania

– Poszerzono zakres zastosowania zasady „3R”, która ma na celu ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, aby skuteczniej zapewniać: wykorzystywanie metod, które umożliwiają osiąganie celów doświadczeń bez wykorzystania zwierząt, redukowanie do minimum liczby zwierząt wykorzystywanych w procedurach (bez uszczerbku dla celów tych procedur) i
udoskonalenie hodowli zwierząt, ich utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach tak, aby u zwierząt został wyeliminowany lub ograniczony do minimum potencjalny ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu.

– Zagwarantowano, by funkcjonujące w Polsce zespoły do spraw dobrostanu zwierząt, realizowały obowiązek informowania personelu o bieżących osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem zasady „3R” oraz udzielania porad w zakresie socjalizacji zwierząt oddawanych do adopcji.

– Nałożono na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego.

– Zmieniono definicję „hodowcy” w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta gospodarskie wykorzystywane w procedurach.

– Doprecyzowano regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

– Uzupełniono przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Wprowadzono możliwość powrotu zwierzęcia gospodarskiego do miejsca chowu lub hodowli.

– Zagwarantowano, by nie były wykonywane procedury na zwierzętach, jeżeli w unijnym prawie uznawana jest inna metoda lub strategia testowania, pozwalająca na uzyskanie odpowiednich wyników, nieprzewidująca konieczności wykorzystywania zwierząt.

– W celu unormowania funkcjonującej praktyki: rozszerzono kryteria oceny wniosków o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia o weryfikację czy doświadczenie jest zaplanowane tak, aby umożliwić wykonywanie procedur w sposób możliwie najbardziej humanitarny i przyjazny dla środowiska, wprowadzono zasadę, by pozyskiwanie zwierząt dzikich do celów badawczych było dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie, przy pomocy metod niepowodujących u zwierząt bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu, wprowadzono nadzór nad osobami nabywającymi poszczególne kwalifikacje związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych do czasu ich nabycia w pełnym zakresie, umożliwiającym samodzielnie wykonywanie czynności.

Trenują i podnoszą formę – Górnik Polkowice na boisku [VIDEO]

Poprzedni artykuł

Pieniądze na wsparcie samorządowych inwestycji – wnioski do 30 lipca

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like