Fot. KE

15 listopada  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027.

Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.

– To porozumienie potwierdza, że wszystkie instytucje są gotowe do kompromisu na rzecz budżetu wspierającego trwałą odbudowę i niezbędną transformację UE dla dobra wszystkich. Uzgodniony  budżet pozwoli kierować środki pieniężne tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie – mówi Johannes Hahn, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet  i administrację.

W budżecie Unii Europejskiej na rok 2022 planuje się przeznaczyć:

49,7 mld euro w środkach na zobowiązania na cele wsparcia odbudowy przez pobudzenie inwestycji w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;

53,1 mld euro na wspólną politykę rolną i 971,9 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić niezbędny zakres zarządzania kryzysowego;

12,2 mld euro na program „Horyzont Europa”, na wsparcie badań naukowych UE w takich dziedzinach jak zdrowie, cyfryzacja, przemysł, przestrzeń kosmiczna, klimat, energia i mobilność oraz 613,5 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, wspierający konkurencyjność i MŚP, między innymi w sektorze turystyki;

839,7 mln euro na Program UE dla zdrowia, na wsparcie Unii Zdrowotnej i zapewnienie kompleksowej reakcji na potrzeby zdrowotne obywateli europejskich;

1,2 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu obejmie wszystkich, oraz 755,5 mln euro w ramach programu LIFE na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu;

2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę”, z przeznaczeniem na nowoczesną, wysoce efektywną infrastrukturę transportową ułatwiającą połączenia transgraniczne;

3,4 mld euro na program Erasmus+, na inwestowanie w młodzież, oraz 406 mln euro na sektor kultury i sektor kreatywny w ramach programu „Kreatywna Europa”;

1,1 mld euro na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz 809,3 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na cele zacieśnienia współpracy w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym 25 mln euro na ochronę granicy z Białorusią, a także w zakresie polityki migracyjnej i azylowej, co obejmuje również dodatkowe środki na zobowiązania w zakresie przesiedleń;

227,1 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 945,7 mln euro na Europejski Fundusz Obronny, aby wspierać europejską strategiczną autonomię i bezpieczeństwo;

15,2 mld euro na wspieranie naszych sąsiadów oraz rozwój i współpracę międzynarodową.

Porozumienie przewiduje ukierunkowane zwiększenie środków na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy” (190 mln euro), ze szczególnym uwzględnieniem Afganistanu i Syrii, a także na program pomocy humanitarnej (211 mln euro) na potrzeby reagowania na sytuacje kryzysowe na całym świecie.

– Oprócz uzgodnienia budżetu na 2022 r. instytucje UE postanowiły zatwierdzić zmiany w budżecie na 2021 r. zaproponowane przez Komisję wcześniej w tym roku w ramach projektów budżetu korygującego nr 5 i 6. Kiedy zakończy się proces zatwierdzania, Komisja będzie mogła zwiększyć pomoc humanitarną dla uchodźców syryjskich w Turcji i pomóc przyspieszyć szczepienia na całym świecie, przekazując dodatkowe 200 mln dawek krajom o niskim dochodzie – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Dowiedzieliśmy się, że równolegle z rocznym budżetem na 2022 r. państwa UE będą nadal korzystać ze wsparcia narzędzia NextGenerationEU służącego odbudowie gospodarki oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego jego głównym elementem.

Komisja pozytywnie oceniła plany odbudowy i zwiększania odporności 22 państw członkowskich. Każda z tych ocen została następnie zatwierdzona przez Radę. Jak dotąd Komisja wypłaciła 52,3 mld euro w formie płatności zaliczkowych na rzecz siedemnastu państw członkowskich.

Roczny budżet na 2022 r. zostanie teraz formalnie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym, które będzie zakończeniem tego procesu, zaplanowano obecnie na 24 listopada 2021 r.

 

 

Lubin: 7 nowych policjantów złożyło rotę ślubowania

Poprzedni artykuł

Legnica – Przebudowa Teatru Letniego na Centrum Witelona

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like