Fot. W.Petera

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Nowelizacja zakłada nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się obrotem energią elektryczną i będące sprzedawcą, obowiązku dołączania do faktury informacji określających procentowo koszty zakupu energii elektrycznej.

– Pokrycie kosztów uzasadnionych zakupu energii przez firmy energetyczne jest niezbędne do prowadzenia przez nie działalności i stanowią podstawę obliczania taryf za prąd. W praktyce, nowe przepisy zobligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 czy zakupu energii z OZE, a także koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia) – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Według ekspertów MKiŚ  proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zbudować i zwiększyć świadomość odbiorców energii elektrycznej, jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd. Aktualnie, przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia taryfowego nie wskazują, jakie dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, dlatego konieczne jest doprecyzowanie tych kwestii i rozszerzenie obowiązku informacyjnego w tym zakresie.

Jak podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska odbiorcy energii elektrycznej powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianach cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, które zostały zatwierdzone w decyzji taryfowej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rzetelność informacyjną nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym zarówno prawo unijne, jak i krajowe.

 

Lubin: Przebił oponę w karetce. Medycy w tym czasie byli u pacjenta w mieszkaniu

Poprzedni artykuł

Lubin – Dni Honorowego Krwiodawstwa

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like